Privātuma politika

Privātuma politika

Spēkā no 2018.gada 25.maija

Šajā Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīta kārtība, kādā SIA "AFY TRAVEL", reģ.nr. 40103498264 (turpmāk – AFY TRAVEL), apstrādā fiziskās personas (datu subjekta) Personas datus.

Šī Politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par Personas datu veidiem, apstrādes kārtību, mērķiem un pamatojumu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

AFY TRAVEL veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (General Data Protection Regulation jeb GDPR) noteikumiem, kas spēkā no 2018.gada 25.maija. Regula nosaka principus par Personas datu apstrādi (t.sk. iegūšanu, izmantošanu, uzglabāšanu un dzēšanu) un noteic fiziskās personas (datu subjekta) tiesības kā datu subjekta, tas ir iespējas kontrolēt savu datu izmantošanu.

2. Kas ir personas dati

Personas dati ir jebkura ar fizisko personu (datu subjektu) tieši vai netieši saistīta informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska, biometriska), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki fiziskai personai raksturīgie ekonomiski faktori, kā arī cita informācija, kas ļauj identificēt fizisko personu.

3. Kas ir personas datu apstrāde?

Personas datu apstrāde ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. Kas ir personas datu subjekts, kura datus apstrādā AFY TRAVEL?

Personas datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kura ir:

 • pieprasījusi no AFY TRAVEL komerciālo piedāvājumu par konkrēto AFY TRAVEL sniedzamo pakalpojumu, vai;
 • izteica AFY TRAVEL vēlēšanos izmantot, izmanto vai ir izmantojis AFY TRAVEL sniegtos pakalpojumus, vai;
 • devusi savu piekrišanu saņemt AFY TRAVEL komerciālos paziņojumus, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, kā arī veikt savu pirkšanas ieradumu novērošanu (profilēšanu), lai saņemtu personīgi sagatavotus piedāvājumus, vai
 • izteica savu piekrišanu piedalīties AFY TRAVEL lojalitātes (klientu) programmā, (turpmāk – klients).

5. Kādus personas datus apstrādā AFY TRAVEL?

AFY TRAVEL vāc klienta Personas datus no klienta, AFY TRAVEL tīmekļa vietnes izmantošanas avotiem, kā arī no trešajām pusēm. AFY TRAVEL apstrādā sekojošos personas datus:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošais dokuments (piemēram, pases, ID karte, fotoattēls) un tajā esošie dati, vai cits dokuments, kas satur klienta Personas datus;
 • Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, saziņas valoda ar klientu;
 • Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera;
 • Ģimenes dati, piemēram, ziņas par klienta ģimeni un citām ar klientu saistītajām personām, kurus klients ir pieteicis kopā ar sevī AFY TRAVEL pakalpojumu saņemšanai;
 • Dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no valsts iestādēm, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;
 • Dati, kas iegūti darījumu attiecību laikā ar klientu, piemēram, ar klientu noslēgtie (tajā skaitā, spēkā esošie un spēku zaudējušie) līgumi, klienta pieprasīto un izmantoto pakalpojumu vēsture, klienta parakstītie un iesniegtie iesniegumi, pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības;
 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē AFY TRAVEL biroja telpās, piedalās AFY TRAVEL rīkotos pasākumos, sazinās ar AFY TRAVEL ar telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā arī dati, kas iegūti, Klientam izmantojot AFY TRAVEL mājas lapu.

6. Kādi ir AFY TRAVEL veicamas personas datu apstrādes mērķi un pamats?

AFY TRAVEL veic klientu datu apstrādi, vienai vai vairākiem no zemāk minētajiem mērķiem:

 • tas nepieciešams AFY TRAVEL pakalpojuma sniegšanas līguma izpildei vai noslēgšanai;
 • tas nepieciešams klienta izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai, tajā skaitā klienta pieprasīto pakalpojumu apstrādei un izpildes nodrošināšanai;
 • tas nepieciešams klienta pieprasītā AFY TRAVEL komerciālā piedāvājuma par konkrēto AFY TRAVEL sniedzamo pakalpojumu izteikšanai,
 • tas nepieciešams normatīvo aktu izpildei;
 • tas nepieciešams AFY TRAVEL komerciālo paziņojumu, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, nosūtīšanai vai klienta pirkšanas ieradumu novērošanai (profilēšanai), ja iepriekš ir saņemta klienta atsevišķā un nepārprotamā piekrišana.
 • tas nepieciešams klienta dalībai AFY TRAVEL lojalitātes (klientu) programmā;
 • tas nepieciešams klienta reģistrācijai AFY TRAVEL tīmekļa vietnē;
 • tas nepieciešams AFY TRAVEL leģitīmo (likumīgu vai līgumisko) interešu īstenošanai vai aizsardzībai.

7. Automatizēta Personas datu apstrāde

Klienta Personas dati var tikt automatizēti apstrādāti ar nolūku AFY TRAVEL saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus klienta pirkšanas ieradumiem. Proti, AFY TRAVEL var analizēt tīmekļa vietnes apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam reklāmu, preces, pakalpojumus, atlaides vai dalību noteiktās akcijās.

8. Kam AFY TRAVEL var nodot Personas datus?

AFY TRAVEL var nodot klienta Personas datus citiem Personas datu saņēmējiem:

 • tiesību aktos noteiktos gadījumos, ja to prasa kāda no valsts iestādēm un pilnvarotām institūcijām, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;
 • ja tas nepieciešams AFY TRAVEL pakalpojuma nodrošināšanai, pakalpojuma līguma izpildei, kā arī AFY TRAVEL likumīgu vai līgumisko interešu īstenošanai vai aizsardzībai, piemērām:
 • citām personām, kura ir puse vai citādi ir saistīta ar klienta pieprasītā pakalpojuma sniegšanu un izpildi. Šādos gadījumos AFY TRAVEL sniedz vai saņem no šādām trešajām personām klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgās darbības nodrošināšanai;
 • trešajām personām, kurām AFY TRAVEL ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami AFY TRAVEL pakalpojumu sniegšanai un darbībai, kuras ir saistītas ar AFY TRAVEL pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu, vai kuras ir noslēgušas ar AFY TRAVEL attiecīgu līgumu (tajā skaitā, bet ne tikai: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, rēķinu pārvaldības, komunikāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus AFY TRAVEL saistībā ar klientu pārvaldīšanas programmas uzturēšanu, nodrošināšanu). Šādos gadījumos AFY TRAVEL sniedz vai saņem no trešajām personām klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai
 • trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus, piemēram, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati,
 • parādu piedzinējiem, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem.
 • ja tas ir nepieciešams AFY TRAVEL komerciālo paziņojumu nosūtīšanai un klienta dalībai AFY TRAVEL lojalitātes (klientu) programmā, piemērām trešajām personām, kurām AFY TRAVEL ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami AFY TRAVEL produktu pārdošanai, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai. Šādos gadījumos AFY TRAVEL sniedz vai saņem no trešajām personām klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai;

9. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Dažos gadījumos AFY TRAVEL var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības.

Atkarībā no apstākļiem AFY TRAVEL var izvēlēties Regulā norādītas speciālas Personas datu aizsardzības garantijas. Klientam ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par viņa Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības pie AFY TRAVEL.

10. Cik ilgi AFY TRAVEL glabā datus?

AFY TRAVEL apstrādā klienta Personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētam mērķim, lai nodrošinātu savu saistību izpildi pret klientu un normatīvo aktu prasību izpildi. Personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams vai nekā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.

11. Kādas ir AFY TRAVEL klienta kā datu subjekta tiesības ?

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu Personas datu apstrādi:

 • tiesības piekļūt saviem Personas datiem – klientam ir tiesības saņemt informāciju, vai AFY TRAVEL apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, klients var pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, kā arī pieprasīt pilnu informāciju kad, kur, kā un kāpēc viņa Personas dati tiek glabāti un izmantoti, kā arī saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti;
 • tiesības labot savus Personas datus – klientam ir tiesības pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • tiesības iebilst Personas datu apstrādei – klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai;
 • tiesības atsaukt piekrišanu – klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei;
 • tiesības tikt aizmirstam – klientam ir tiesības pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā likuma prasībām, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta iepriekš sniegto piekrišanu un klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tiesības iesniegt sūdzības – klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par savu Personas datu apstrādi AFY TRAVEL un Datu valsts inspekcijai, ja klients uzskata, ka viņa Personas datu apstrāde pārkāpj klienta tiesības, kas ir noteiktās normatīvajos aktos;
 • citas tiesības, kas noteiktās saskaņā ar GDPR.

12. Kur AFY TRAVEL klients var griezties saistībā ar personas datu apstrādi

Klients var griezties AFY TRAVEL saistībā ar personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem, piekrišanas sniegšanu vai atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu), sūtot savus pieprasījumus uz pasta adresi Rūpniecības iela 19-18, LV-1010, Rīga vai uz e-pasta adresi: Turn on Javascript! ar paziņojuma tēmu “Personas datu apstrāde”.